Årsmötesmetoder för RKUF

Digitala hjälpmedel och verktyg för att tillgängligöra Röda Korsets Ungdomsförbunds årsmöte.

Vad handlar projektet om?

Jag jobbar på Röda Korsets Ungdomsförbund och vi vill hitta digitala hjälpmedel eller verktyg som kan tillgängliggöra olika processer vi har under vårt nationella årsmöte. I utvärderingar har vi fått önskningar om att förtydliga beslutsprocessen och möjligheten att göra tilläggsyrkanden eller påverka beslut som fattas under mötet. Vi har i dagsläget ett påverkanstorg där motioner och propositioner behandlas. Förslagen är uppsatta på lappar, och deltagarna på plats får med hjälp av diskussionsledare och diskussionssekreterare skriva tillägg eller motyrkanden (för hand) på de givna förslagen. Ombuden “röstar” påverkanstorget för det förslag de vill lyfta som huvudförslag. Sedan sammanfattas alla förslag digitalt i ett beslutsunderlag som deltagarna får ta del av. Däreftergår processen vidare till plenum, där det finns visst utrymme för vidare diskussion/debatt, innan beslut fattas.

Vad är målet med projektet?

För att tillgängliggöra och skapa större förståelse för den demokratiska processen inom vår organisation. Främst på plats under årsmötet men gärna inför årsmötet också. Vi är en ungdomsorganisation där majoriteten av våra frivilliga engagerar sig 1-2 år. Vårt riksårsmöte är 1 gång per år, och att kunna tydliggöra årsmötets olika funktioner och möjligheter är därför av stor vikt så att en person hinner förstå sin roll snabbt. Vi har även många frivilliga som engagera sig i en medlemsstyrd organisation för första gången, förenkling och tydlighet kring den demokratiska processen är därför också otroligt viktig för att möta allas nivå av kunskap.
Förhoppningen är att det finns delar på påverkanstorget som kan underlätta för deltagarna, men också i steget mellan påverkanstorg och plenum.

Projektledare

Frida Ågren
Frida är anställd av Röda Korsets Ungdomsförbund och ansvarig för att arrangera deras årsmöte.

Labbet drivs med hjälp av Allmänna Arvsfonden och ABF Göteborg i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting, Miljöpartiet de Gröna, LSU - Sveriges ungdomsorganisationer, Ung Media och Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben.