down
2022.05.30

Fem miljoner i potten när invånarna får ge förslag på aktiviteter i Botkyrka

Botkyrkadialogen som pågått sedan 2019 ger invånarna i Botkyrka möjlighet att lämna in förslag till politiker kring saker som de vill förbättra i sin stadsdel och vardag. Totalt finns 5 miljoner att fördela på aktiviteter och insatser under 2022. Digidem Lab har sedan våren 2020 stöttat upp i dialogprocessen genom den digitala plattformen Decidim som används för att samla in förslag.

Dialoger har hållits på olika orter i kommunen. Målet är att tillsammans göra Botkyrka bättre genom att fånga upp invånarnas synpunkter och på så sätt stärka närdemokratin, så att de som bor i området får vara med och påverka politiska beslut om hur stadsdelen ska utvecklas. När pandemin slog till i början av 2020 blev kommunen tvungna att tänka om kring hur de kan fortsätta att ha dialoger med medborgarna utan att riskera att sprida smitta. En del av lösningen blev den digitala dialogplattformen Decidim. Digidem Lab har hjälpt till med anpassning och utbildning av plattformen.

- “Vi är väldigt glada att vi kunde stötta Botkyrkadialogen och att de lyckades nå så många av sina invånare tack vare plattformen Decidim!” säger Pierre från Digidem Lab.

Idéerna har droppat in från de olika stadsdelarna allt eftersom dialogträffarna har hållits. Över 1000 Botkyrkabor har kommit med synpunkter och närmare 600 förslag har kommit in sedan starten. Botkyrkadialogen i Tumba år 2020 var den första av kommunens medborgardialoger sedan pandemins utbrott. Några av förslagen som blivit verklighet i området är ett nytt utegym, uppsättning av fågelholkar för den sårbara arten tornseglare på Tunaskolan och tre uppskattade parkteaterföreställningar. Dialogturnén fortsatte sedan till Fittja, Grödinge, Hallunda-Norsborg, Storvreten och Alby med sex veckors insamling av förslag i varje kommundel. Förslag som kommit in handlar om allt ifrån att invånarna vill ha en ren, snygg, trygg och säker närmiljö, roliga evenemang och upplevelser, mötesplatser och stöd för unga, aktiviteter för äldre, temadag om psykisk ohälsa i skolor eller en roligare skolgård. Förslag som kommer att genomföras i några av kommundelarna är utbyggnad av utegym och lekplats, aktiviteter för barn och ungdomar, kampanjer kring renhållning och skräpplockning, växtvandring och utsmyckning av pelare i området. Den digitala plattformen Decidim har varit ett bra verktyg för att tillgängliggöra dialogen, menar Ana Ekelund, projektledare över Botkyrkadialogen.

- Det är väldigt roligt att höra vad folk har för ideer och förslag. Man får veta mycket om platserna, händelser och historia i de olika kommundelarna. Decidim är ett bra verktyg då den tillåter folk att lämna in förslag mellan de fysiska träffarna, men också för att den är så öppen och transparent. Det tillgängliggör dialogen mer då alla kan se varandras förslag som lämnats in och vad de har fått för svar och synpunkter. Det har hjälpt oss i att vara öppna i kommunikationen gentemot medborgarna, säger hon.

Förslagen hanteras sen av det politiska utskottet Dialogkommissionen, som väljer ut vilka förslag som i nästa steg ska utredas av kommunens tjänstepersoner. Utifrån utredningen läggs sedan förslag fram till Dialogkommissionen som beslutar vilka förslag som ska genomföras. Du kan ta del av alla de inkomna förslagen på den digitala plattformen dialog.botkyrka.se

Vill du veta mer?

Kontakta oss för att diskutera gemensamma projekt eller få ett prisförslag på våra tjänster.

Pierre Mesure

Citizen participation expert
+46 72 838 52 29
pierre@digidemlab.org