down

Vårt erbjudande

Vi skapar medborgarcentrerade processer utifrån beprövade metoder för att särskilt nå underrepresenterade grupper.

Inkluderande deltagande

Vi skapar medborgarcenterade processer utifrån internationellt beprovade metoder för att särksilt nå underrepresenterade grupper.

Som team har vi lång erfarenhet av arbete för social hållbarhet, mänskliga rättigheter och för att skapa mötesplatser för grupper som står långt ifrån beslutsfattandet. Vi kombinerar fysiska metoder som bygger förtroende och egentmakt med väl fungerande digitala plattformar som sänker tröskeln för att delta i dialoger.

Säkerhet och flexibilitet

Vi arbetar med Consul och Decidim, två av de mest kompletta plattformarna för medborgardeltagande med miljontals användare över hela världen.

Med våra plattformar kan städer skräddarsy medborgarprocesser på ett öppet, transparent och demokratiskt sätt.

Plattformarna vi arbetar med har öppen källkod. Det gör att ni aldrig är låsta till en viss leverantör, och garanterar säkerhet och snabb utveckling genom att dra nytta av ett internationellt nätverk av användare och utvecklare.

Enklare hantering av dialoger

Genom att implementera en digital plattform för dialoger kan kommuner samla sina processer på en och samma plats. Det underlättar för medborgarna och förenklar det långsiktiga demokratiarbetet. Tjänstepersoner kan enkelt få ut statistik, en bredare bild över vilka som deltar och en överblick över prioriterade frågor i kommunens arbete. Det går också att genomföra olika typer av dialoger samtidigt på en samlad och tydlig plattform.

Ett solidariskt krispaket

Coronakrisen har gjort det svårt att genomföra fysiska träffar i till exempel medborgardialoger. Därför har vi satt ihop ett krispaket, specialanpassat för digitala dialogprocesser i den situation vi är i nu. Det innehåller en digitalt plattform, resurser för att snabbt komma igång och en gemenskap för att utbyta praxis och idéer.

Läs mer om krispaketet

Workshop
Participatory budget in Paris

Vanliga frågor om medborgardialog

Hur förhindrar man förslag som bryter mot kommunens riktlinjer/rådighet/kostnader?

När man gör processer som medborgarbudget eller medborgarförslag ingår det alltid en granskning tillsammans med tjänstepersoner eller områdespersonal med kunskaper i kostnader och genomförbarhet. Det är även viktigt att ha en löpande dialog med medborgare för att de ska lära sig mer om hur kommunen och dess restriktioner fungerar och kunna anpassa sina förslag därefter. Detta gör medborgardeltagande till en folkbildande insats. Studier av världens största och längst pågående medborgarprocesser visar också att medborgare tenderar att lägga effektiva och kreativa förslag som bidrar till ett hållbart samhälle. Med många deltagare ökar den kollektiva intelligenser som hjälper kommuner identifiera viktiga behov och nya lösningar.

Hotar ökat medborgardeltagande den representativa demokratin?

Medborgarprocesser som medborgarbudget och medborgarjurys ersätter inte folkvalda politiker utan blir ett komplement som tillåter beslutsfattare att bättre förstå sina medborgares behov. När vi frågar människor som själva bor i området som ska påverkas, skolelever som kan sina skola allra bäst eller hyresgäster som känner till sina bostäder får vi förslag och lösningar som bättre möter det allmänna behovet. Att förankra och legitimera beslut hos medborgare tidigt genom att inkludera de i processen gör också att vi förebygger konflikter som beslutsfattare annars kan stöta på. Studier i kommuner som gör stora medborgarprocesser visar också att det på längre sikt bidrar till ökat förtroende för beslutsfattare och mer effektivt och jämlikt ledarskap.

Hur förhindrar man att bara resursstarka grupper deltar?

Lågt deltagande hänger ofta ihop med låg tillit som i sin tur beror på erfarenheter av att inte bli lyssnad på. Oavsett om en kommun gör en process digitalt eller håller i ett möte kommer underrepresenterade grupper inte delta om inte kommunen anpassar sina utåtriktade insatser och jobbar med processer som utlovar verkligt inflytande. På Digidem Lab designar vi alltid processer och utbildningar med detta i åtanke för att på bästa sätt inkludera de som sällan deltar. Metoderna vi utformar bygger på forskning och internationella erfarenheter från kommuner som arbetat med frågan i många år. Medborgarbudget är exempelvis en metod som ökar deltagandet bland grupper som annars inte deltar i valet då det handlar om konkret makt över konkreta pengar. Medborgarjury är en metod specifikt ämnad att öka representationen i lokala beslut.

Varför ska man digitalisera medborgardialoger? Borde vi inte bli bättre på att möta våra in-vånare istället?

Absolut, borde vi bli bättre på att möta våra invånare! Men det ena utesluter inte det andra. Digi-tala medborgarplattformar tillåter kommuner att samla sina dialoger på ett transparent sätt som gör det lättare för tjänstepersoner att arbeta förvaltningsöverskridande och för medborgare att samarbeta med varandra. Men det är viktigt att kommuner kombinerar sin digitala strategi med utåtriktad kommunikation och fysiska möten. De plattformar vi arbetar med effektiviserar med-borgardialoger så att tjänstepersoner får mer tid till att vara ute och träffa målgrupper.

Vad har det här med mitt jobb att göra? Varför ska jag jobba med detta?

Ibland kan det finnas en ovana bland tjänstepersoner att arbeta med ett medborgarperspektiv. Det är inte konstigt att det känns svårt i början när vårt demokratiska system har sett ut som det gjort väldigt länge. Men faktum är att demokratin inte fungerar som den ska idag. Enligt Demokratiutredningen är bara 2% av befolkningen partipolitiskt aktiva och av dessa är otroligt få unga, kvinnor eller utrikesfödda. Vi behöver nya sätt för medborgare att kunna påverka sin vardag och sitt område. Alla kommuner har principer för medborgardialog men ofta saknas konkreta verktyg för hur dessa ska utföras. Globalt ligger Sverige efter då det skett en enorm utveckling inom fältet medborgardeltagande. I många kommuner runt om i världen utvecklas och testas innovativa metoder för att inkludera medborgare i lokala beslutsprocesser, något som gynnar alla. Att förstå våra medborgares behov och ta till vara på deras idéer gör att vi kan utföra vårt arbete mycket effektivare med positivare gensvar från de vi är till för.

Så här arbetar vi

Behovsanalys

 • Inledande planering med de som är ansvariga för implementeringen.
 • Kartläggning av lokala resurser, roller och utmaningar.

Processdesign

 • Design av steg-för-ste-gmodell med instruktioner om varje fas.
 • Förankring av metoder i arbets- och ledningsgrupp.
 • Workshop för nyckelpersoner bland medarbetare och civilsamhälle.

Teknisk utveckling

 • Installation av medborgarplattform utifrån identifierade behov.
 • Anpassingar av färger och typsnitt.
 • Utbildning i användning och administration av plattformen.

Drift och vidareutveckling

 • Drift och hosting av plattformen.
 • Möjlighet att beställa ytterligare anpassningar eller utbildningar.

Prisexempel

Liten

 • Dialog med färre än 20 000 potentiella deltagare
 • Behovsanalys, processdesign och teknisk utveckling: 40 000 kr
 • Drift och hosting: 2000 kr per aktiv månad, 1000 kr per inaktiv månad

Mellan

 • Kommun eller stadsdel med 20 000–80 000 invånare
 • Behovsanalys, processdesign och teknisk utveckling: 60 000 kr
 • Drift och hosting: 5000 kr per aktiv månad, 2500 kr per inaktiv månad.

Stor

 • Priser för större installa­tioner beräknas utifrån antal ­användare och behov av utbildning och support. Kontakta oss gärna för att få en prisuppskattning eller offert!

Vill du veta mer?

Kontakta oss för att diskutera gemensamma projekt eller få ett prisförslag på våra tjänster.

Sanna Ghotbi

Citizen Participation Consultant
+46 73 844 04 41
sanna@digidemlab.org

Styrelsemedlem i Global Participatory Budgeting Hub.

Styrelsemedlem och medgrundare till internationella Consul Democracy Foundation.

Utveckling av medborgardialog i Göteborg och Stockholm med stöd av Vinnova.