down
2024.04.16

Nordiskt partnerskap i deliberativ demokrati

I en enad strävan att stärka de nordiska demokratierna tar det Nordiska Deliberationspartnerskapet nu sina första steg.

Visionen är att att överbrygga klyftan mellan medborgare och det politiska etablissemanget, med målet att säkerställa robusta demokratier och accelerera den nordiska deliberativa vågen.

Vi står inför komplexa samhällsutmaningar med minskande förtroende för demokratin. Det Nordiska Deliberationspartnerskapets mål är tydligt: att främja införandet av deliberativ demokrati i de nordiska länderna med ett starkt fokus på att ge medborgarna en mer betydande roll i beslutsprocesserna som påverkar deras liv och omgivning. I tätt samarbete med forskare strävar vi efter att visa på hur sådana processer kan förstärka och komplettera våra representativa demokratier. Det är vår övertygelse, berättar Zakia Elvang, en av grundarna av partnerskapet och en partner på We Do Democracy, att detta initiativ kommer att utgöra en väsentlig länk i kedjan för att skapa en mer inkluderande och effektiv demokratisk modell för norden.

Inspirera internationellt

Partnerskapet tror på att de nordiska välfärdsstaterna kan bygga upp robusta demokratier och fungera som en global förebild. Nordic Deliberation har bildats för att främja och underlätta sådana framtida samarbeten. Detta partnerskap utgörs av de främsta aktörerna inom deliberativ demokrati i de nordiska länderna: We Do Democracy i Danmark, Sitra i Finland, Digidem i Sverige, Analyse & Tal i Danmark och Norge samt SoCentral i Norge. Genom en gemensam strävan efter förnyelse och samarbete hoppas vi kunna forma en ljusare framtid för demokratin, både i Norden och bortom dess gränser.

Sveriges första nationella medborgarråd beställd av Livsmedelverket 2023.

Deliberativ våg i Europa och Norden

Deliberativ demokrati är på frammarsch globalt och demokratiska innovationer blir alltmer internationellt orienterade med samarbeten och projekt över nationsgränserna. Under de senaste fem åren har utvecklingen fått fart även i Norden, med 53 medborgarpaneler genomförda sedan 2019.

Med många likheter mellan de demokratiska systemen och välfärdsmodellerna finns mycket att vinna på ett närmare samarbete mellan de nordiska aktörerna. Partnerskapet kommer att fungera som en ingångsport för hela den nordiska demokratisektorn, en databas över metoder och fakta om deliberativ demokrati i de nordiska länderna, samt en kompetent konsortium för att ta sig an storskaliga, gränssnittande deliberativa uppgifter.

Vad är deliberativ demokrati och varför behöver vi det?


Deliberation innebär att vi når fram till något genom att samtala tillsammans. På ett enkelt sätt innebär det att i en representativ demokrati fattar valda politiker beslut på medborgarnas vägnar. En deliberativ demokrati kan utvidga och komplettera den representativa demokratin genom att involvera fler människor i beslutsprocesserna genom diskussion, reflektion och förståelse.Forskning visar att deliberativa, representativa processer såsom medborgarfullmäktige kan leda till bättre politik, möjliggöra för politiker att fatta svåra beslut och öka förtroendet mellan medborgare och myndigheter. Det kan också motverka polarisering och visa att deltagarna faktiskt kan ändra åsikt och preferenser om det aktuella ämnet under processens gång.

Samtal mellan rådsmedlemmar där medborgaren representerar sig själv är kärnan i medborgarråd.

Vad kommer det nordiska nätverket att göra?

  • Fungera som central kontaktpunkt med översikt över den demokratiska sektorn i de nordiska länderna.
  • Underlätta nätverk och evenemang för beslutsfattare på hög nivå och tjänstemän som arbetar med eller är intresserade av deliberativ demokrati.
  • Utbildning och kompetensutveckling för den demokratiska sektorn - både för tjänstemän och aktörer inom den privata sektorn som vill arbeta med deliberativ demokrati.
  • Kapacitet att genomföra storskaliga deliberativa projekt som ett nordiskt partnerskap.
  • En metodologisk kunskapsbank för bästa praxis vid organisering, utformning, facilitation och säkring av påverkan för deliberativ demokrati.
  • Databas över tidigare mini-offentligheter i de nordiska länderna.

Vilka är de grundandarna för Nordic Deliberation?

Digidem Lab är ett arbetarägt kooperativ som arbetar för fördjupning och utvidgning av deltagande demokrati på alla samhällsnivåer. “Vi tror på att skifta makt och mandat för att formulera samhällets problem och lösningar. Därför erbjuder och utvecklar vi metoder för politisk och demokratisk innovation.” Digidem Lab designar och driver medborgarråd och deltagarbudgetar på både nationell och kommunal nivå i Sverige. Kontaktperson: Jonas Linde , jonas@digidemlab.org

Sitra är Finlands innovationsfond som arbetar självständigt med uppgiften att undersöka framtiden och främja kvalitativ och kvantitativ ekonomisk tillväxt. Sitra arbetar med tre strategiska mål: hållbara lösningar, en rättvis dataekonomi och demokrati och deltagande, och är ansvarig för flera högeffektiva innovationsprojekt. Kontaktpersoner: Projektledare Hannu-Pekka Ikäheimo (hannu-pekka.ikaheimo@sitra.fi), specialist Onni Pekonen (onni.pekonen@sitra.fi)

We Do Democracy är den ledande konsultbyrån i Danmark inom området demokratisk innovation och deliberativ demokrati. We Do Democracy har designat och faciliterat 15+ medborgarfullmäktige på kommunal nivå och arbetat internationellt som expertrådgivare för ledande chefer inom offentlig och privat sektor. WDD är medgrundare av Köpenhamns demokratihub, Democracy Garage. Kontaktperson: Verkställande partner, Zakia Elvang , zakia@wedodemocracy.dk

SoCentral är en ideell organisation, grundad 2012, som arbetar med kommuner, företag och medborgare för att utveckla ett mer hållbart samhälle. “Vi underlättar och driver samarbetsprojekt med målet att skapa konkreta exempel på hur vi kan förbättra samhället genom en bättre användning av samhällets resurser.” Sedan 2020 har demokratisk innovation varit ett särskilt intresseområde och de har genomfört medborgarfullmäktige i Norge och i samarbete med forskare visat hur sådana processer kan stärka och komplettera vår representativa demokrati. Kontaktperson: Cathrine Skar , partner SoCentral , cathrine@socentral.no

Analyse & Tal är ett samarbete med bas i Köpenhamn, Oslo och Århus som arbetar med dataanalys. Analyse & Tall SA specialiserar sig på att kvantifiera komplexa utmaningar: Kartläggning av sociala fenomen och tendenser, mätning av attityder och beteende, och kvantifiering av digitala och sociala rörelser. Kontaktpersoner: Partner Aylin Maria Dursun (aylin@ogtall.no), partner Konrad Jervell (konrad@ogtall.no)

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att följa med i utvecklingen!


Nyhetsbrev

Digidem Lab kommer att använda informationen du anger för att skicka uppdateringar från digidemlab.org.

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

Du kan säga upp din prenumeration när som helst genom att klicka på länken i mailet.

Officiell utvecklingspartner för Decidim

Partner i Collective Intelligence through Digital Tools

Medgrundare och partner i Nordic Deliberation Network