down

Om Digidem Lab ideell förening

För demokratiskt deltagande på alla nivåer av samhället.

Digidem Lab är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening som har som syfte att främja demokratiskt deltagande på alla nivåer i samhället. Detta sker bland annat genom att sprida kunskap om metoder och verktyg för beslutsfattande och ekonomisk transparens. Perspektivet i arbetet bygger på att det finns en vilja till medbestämmande bland alla människor och att ansvaret ligger på politiska institutioner och organisationer att öppna upp för grupper som på olika sätt exkluderas från beslutsfattande processer.

Föreningens organisationsnummer är 802500-2638. Genom den separata systerorganisationen Digidem Lab ekonomisk förening (769637-6131) bedrivs även konsultverksamhet åt kommuner, skolor och internationella städer.

Under 2020 har Digidem Lab, i det Vinnova-finansierade projektet Demokratiska städer, tillsammans med stadsdelar, kommuner och offentliga institutioner testat verktyg och metoder för ökad social inkludering.

Digidem Lab har stöttat två stycken medborgarprocesser i Göteborg och utbildat ca 400 tjänstepersoner i inkluderande medborgarprocesser och/eller i de två digitala plattformarna Consul och Decidim. Utöver detta har vi ökat kunskap och kompetens inom medborgardeltagande för ca 200 personer genom presentationer, workshops och utbildningar för politiker, anställda i bostadsbolag och civilsamhället.

Digidem Lab deltar i det internationella forskningsprojektet COLDIGIT, där vi under tre år undersöker kollektiv intelligens ihop med aktörer som Helsingfors universitet, Nesta, SINTEF och GRI. Syftet är att undersöka hur tilliten mellan medborgare och offentliga institutioner kan öka genom digitala demokrativerktyg samt hur medborgare kan samarbeta mellan varandra för att skapa lösningar på komplexa samhällsutmaningar.

I projektet ”Engaging youth from the Baltic Sea region into decision-making through participatory budgeting” deltog Digidem Lab tillsammans med Transparency International i Litauen och Estland. I projektet studerades effekter av ungas deltagande i sin skolmiljö och resultaten jämförs mellan de tre medverkande länderna. Projektet avslutades juli 2021.

Digidem Lab drev ett labb 2017-2019 för att utveckla digitala verktyg för demokrati.