down
2023.02.20

Ny rapport om demokratiska innovationer

Digidem Lab ingår sedan år 2020 i det europeiska forskningskonsortiet Collective Intelligence through Digital Tools (COLDIGIT).

Under tre års tid fördjupas förståelsen för deltagande demokrati, genom att konsortiet i detalj studerar olika praktiker och metoder i Göteborg, Helsingfors och i Trondheim. En rapport har nu publicerats av den brittiska innovationsmyndigheten Nesta som visar på ett ramverk för att lyckas med demokratisk innovation i offentliga organisationer.

Utöver Digidem Lab och Nesta ingår även Göteborgs Universitet, Helsingfors Universitet samt det norska forskningsinstitutet Sintef i konsortiet. Studier har gjorts kring hur digital demokrati kan användas för att skapa kollektiv intelligens och hur det kan bidra till att lösa samhällsproblem. Detta med syfte att generera ny kunskap om innovativa digitala verktyg och tillvägagångssätt, för att förstå hur de kan stödja styrning av komplexa samhällsprocesser och bidra till lokalt beslutsfattande med och för medborgare i Norden.

Hinder och framgångsfaktorer

Med utgångspunkt i samarbetet har Nesta nu publicerat en otroligt läsvärd rapport. Rapporten redogör på ett systematiskt sätt kring typiska utmaningar och framgångsfaktorer som kan uppstå när offentliga organisationer tar sig an demokratiska innovationer och deltagande demokrati. Rapporten presenterar ett ramverk för hur offentliga organisationer kan lyckas med demokratisk innovation. Ramverket baseras på tre områden:

  • Leverera demokratiska innovationer, och ge boende, medborgare eller medlemmar möjlighet att träna sig i deltagande, samtidigt som organisationen tränar sig i deltagande processer
  • Expandera demokratiska innovationer, så att fler som berörs av den aktuella frågan har och tar möjligheten att delta i en demokratisk process
  • Inkorporera de demokratiska innovationerna i styrningslogiken. Detta för att stärka transparens och tillit i takt med att fler områden blir föremål för demokratisk innovation

Digidem Lab har genom boendebudgetar i Biskopsgården och Hammarkullen påvisat styrkan i kollektiv intelligens och demokratiska innovationer, där hyresgäster fått bestämma över en viss andel av en budget och vad pengarna skall användas till för att utveckla bostadsområdet. Boendebudgetar är ett gott exempel på att de som är direkt berörda av en fråga, är de som är experterna och i sin tur bör vara med i beslutsfattanden. Arbetet gav viktiga insikter för forskningsprojektet när det gäller medborgarinflytande och förtroendeskapande mellan offentliga organisationer och medborgare.

Genom en deltagande och community-ledd approach visade Digidem Lab vikten av att utvidga vem och hur människor deltar i demokratiska innovationer som deltagandebudget. Deras arbete i Biskopsgården och Hammarkullen gav rik insikt om medborgarinflytande över dessa processer, och dess roll i att återuppbygga förtroende mellan institutioner och underrepresenterade områden.

Oli Whittington, projektledare Democratic Innovation, Nesta.

Vi på Digidem Lab är glada och stolta över att ha varit en del av att ta fram denna rapport. Inte minst att har det varit värdefullt att få testa och utvärdera de metoder och verktyg som används i våra uppdrag. Genom projektet får vi chans att göra tillvägagångssätten än mer begripliga och tillgängliga.

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om arbetet inom COLDIGIT, om rapportens innehåll, eller om vad detta skulle kunna innebära för din organisation bollar vi gärna det med dig!


Aktuellt

Aktuellt inom COLDIGIT - Collective Intelligence through Digital Tools.

COLDIGIT - Nordiskt forskningssamarbete för digitalt deltagande

COLDIGIT - Nordiskt forskningssamarbete för digitalt deltagande

2022.03.21 | I det treåriga forskningsprojektet Collective Intelligence through Digital Tools (COLDIGIT) studerar Digidem Lab tillsammans med ett internationellt team av forskare hur digital demokrati kan användas för att skapa kollektiv intelligens.

Digidem Lab i omfattande nordiskt forskningssamarbete

Digidem Lab i omfattande nordiskt forskningssamarbete

2020.11.30 | Hela 16 forskare ska följa medborgarcentrerade digitala processer under flera års tid för att studera hur sådana verktyg och metoder kan öka tilliten till offentliga institutioner.

Nyhetsbrev

Digidem Lab kommer att använda informationen du anger för att skicka uppdateringar från digidemlab.org.

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

Du kan säga upp din prenumeration när som helst genom att klicka på länken i mailet.