down
2022.03.21

COLDIGIT - Nordiskt forskningssamarbete för digitalt deltagande

I det treåriga forskningsprojektet Collective Intelligence through Digital Tools (COLDIGIT) studerar Digidem Lab tillsammans med ett internationellt team av forskare hur digital demokrati kan användas för att skapa kollektiv intelligens.

Genom att studera, testa och utvärdera olika verktyg och metoder i konkreta deltagarprocesser i Sverige, Finland och Norge hoppas projektet bidra med ny kunskap om hur kommuner kan involvera medborgare i lokalt beslutsfattande på ett meningsfullt sätt.

Syftet med COLDIGIT-projektet är också att generera ny kunskap om innovativa digitala verktyg för kollektiv intelligens, för att förstå hur de kan bidra till att lösa komplexa samhällsproblem ihop med medborgare i Norden. Verktygen ska testas genom tre piloter; medborgarbudgeten Omastadi i Helsingfors, medborgarpanelen Trondheim och boendebudgetarna i Biskopsgården och Hammarkullen i Göteborg.

- En viktig del av vårt arbete är att utvärdera alla metoder och verktyg och hur de används i våra uppdrag. Med forskningsprojekt som COLDIGIT får vi även samverka med erfarna forskare och jämföra våra resultat internationellt, säger Pierre Mesure

Tack vare projektet får Digidem Lab även möjlighet att studera hur man jobbar med att öka medborgares inflytande i Norge och Finland. Bland annat genom studieresor och observationer av deras deltagandeprocesser och möten med kommunen. I Trondheim har kommunen låtit slumpvist utvalda och demografiskt representativa medborgare ta fram rekommendationer för stadens hållbarhetsplan. Processen har redan gett nya lärdomar om hur man kan arbeta medborgarcentrerat med lokala klimat- och jämlikhetsfrågor. I Helsingfors har kommunen avsatt 8,8 miljoner euro som medborgarna helt fått bestämma över. Deras digitala plattform har använts på ett innovativt sätt för att komplettera stadens demokratiarbete. Med i projektet är också den brittiska innovationsmyndigheten Nesta som är världsledande inom forskning kring digital demokrati.

Kollektiv intelligens för demokratisk innovation
Som enklast kan ’kollektiv intelligens’ förstås som den ökade kapacitet som skapas när människor arbetar tillsammans, bl.a. med hjälp av teknik. Idén bygger på att ju fler vi är som samarbetar från olika discipliner, perspektiv och med olika kunskaper för att tackla samhällsproblem desto bättre och mer behovsanpassade blir lösningarna. Medborgardeltagande hänger ihop med kollektiv intelligens eftersom det handlar om att att bredda vilka det är som formar besluten.

Det finns en bristande tillit hos många idag. Människor tror inte att deras röst räknas och betyder något. Det kan till exempel handla om att det hållits ett dialogmöte men därefter får man inte någon feedback på vad som händer. Enbart ett digitalt verktyg är inte lösningen, det behövs tillitsskapande aktiviteter och ett skifte i arbetssättet, där man på allvar bjuder in invånarna till att delta och bestämma över sådant som görs i ett område eller stad. Genom att fler är med och bestämmer skapar vi bättre samhällen som är utformade för fler, säger Sanna Ghotbi.

Enligt Mikko Rask, Adjungerad professor vid Helsingfors Universitet och ledare för COLDIGIT-projektet är möjligheterna kring kollektiv intelligens för den offentliga sektorn enorma. Med nya digitala verktyg finns stor potential för att demokratisera och förnya kommunalt beslutsfattande.

- Nya digitala verktyg och lösningar kan ge många fördelar som för närvarande är okända för beslutsfattare. I COLDIGIT-projektet kommer vi att göra dessa verktyg och tillvägagångssätt mer begripliga och tillgängliga. En annan viktig anledning till studier är att minska riskerna. Digitala lösningar leder inte alltid till bättre beslut, utan snarare till krångligare, användarovänliga och tekniskt sårbara system. Vi vill bidra till en mer hållbar digital transformation av de nordiska samhällena, säger Mikko Rask.

Vad ska projektet leda till?
Projektet består av fem arbetspaket. Det handlar bland annat om att skapa en katalog med 150-200 exempel på innovativa digitala demokrativerktyg, kartlägga hinder och lösningar inom deltagande demokrati och testa några av dessa innovativa verktyg och lösningar genom en serie pilotprojekt i Sverige, Finland och Norge. Projektet kommer även ta fram rekommendationer för hur kommuner kan börja arbeta med eller skala upp och institutionalisera sitt befintliga arbete med kollektiv intelligens. Rekommendationerna kommer innehålla råd kring hur offentliga institutioner kan införliva metoder och verktyg för att skapa tillit mellan offentliga institutioner och medborgare.

Partners i projektet

I forskningsprojektet som finansieras genom Nordforsk deltar, utöver Digidem Lab, Helsingfors universitet, Helsingfors stad, Nesta , SINTEF (norskt forskningsinstitut). Trondheims kommun, Bostadsbolaget i Göteborg samt Gothenburg Research Institute inom Göteborgs Universitet.


Aktuellt

Aktuellt inom COLDIGIT - Collective Intelligence through Digital Tools.

Ny rapport om demokratiska innovationer

Ny rapport om demokratiska innovationer

2023.02.20 | Digidem Lab bidrar till internationell rapport om demokratiska innovationer.

Digidem Lab i omfattande nordiskt forskningssamarbete

Digidem Lab i omfattande nordiskt forskningssamarbete

2020.11.30 | Hela 16 forskare ska följa medborgarcentrerade digitala processer under flera års tid för att studera hur sådana verktyg och metoder kan öka tilliten till offentliga institutioner.

Nyhetsbrev

Digidem Lab kommer att använda informationen du anger för att skicka uppdateringar från digidemlab.org.

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

Du kan säga upp din prenumeration när som helst genom att klicka på länken i mailet.