down
2019.08.01

Deltagande budget i Biskopsgården

Göteborgs stads bostadsbolag och Digidem Lab genomför Nordens första deltagande boendebudget i Norra Biskopsgården i Göteborg.

Uppdraget

Bostadsbolaget har inför 2019 avsatt 100 000 kr för att genomföra en boendebudget med hyresgästerna i Norra Biskopsgården. Boendebudgeten under 2019 kan betraktas som en pilot med avsikten att fortsätta även 2020 med en ny budget efter att piloten utvärderats. Under projektets första år ombads Digidem Lab utbilda ledningsgrupp samt områdespersonal i Norra Biskopsgården i medborgardeltagande generellt och boendebudget specifikt. Digidem Lab bads även stötta Bostadsbolaget i utformningen av processens alla steg, riktlinjerna för förslag, kommunikationsinsatser etc. Inför projektets andra år kommer dessutom en digital medborgarplattform introduceras i processen. Digidem Lab ska stötta i installation och implementering av plattformen samt utbilda projektledare och övrig personal på Bostadsbolaget i hur den kan användas.

Boendebudget innebär att hyresgäster får bestämma över en viss andel av ett bostadsbolagets budget.

Utmaningen

Boendebudgeten på 100 000 kr måste förbrukas innan 2019 är slut, vilket innebär en förhållandevis kompakt process och tidsplan under första året. Syftet med en boendebudget för Bostadsbolagets hyresgäster i Norra Biskopsgården är att öka de boendes inflytande över den egna boendemiljön (avseende främst utemiljön och allmänna utrymmen). Boendebudgeten har även som syfte att öka gemenskapen i området och stärka tilliten boende emellan, men även mellan hyresvärd och hyresgäst. Ytterligare ett syfte med boendebudgeten är att höja kunskapsnivån hos hyresgästerna för hur mycket olika åtgärder kostar och hur prioriteringar kan göras. Syftet är dessutom att Bostadsbolaget ökar förståelsen för hur hyresgästerna vill utforma sin närmiljö och sitt vardagsliv. Målsättningen med en boendebudget är att höja resultatet för boendeinflytande i Norra Biskopsgården med en procent under 2019 och med ytterligare en procent 2020.

1700
Bostadsbolag Norra Biskopsgården har 1700 lägenheter.

Lösningen

I samtal med utvecklingsledaren för boendebudgeten skräddarsydde vi en process baserat på de specifika resurser, målsättningar och tidsplan som Bostadsbolaget hade. Detta innebar att vi gjorde en kartläggning av lokala resurser, roller och utmaningar och därefter designade en steg-för-steg modell med instruktioner för varje fas av budgeten. Processen är medborgarcentrerad utifrån internationellt beprövade metoder för medborgardeltagande och anpassad för att särskilt nå underrepresenterade grupper, som en majoritet i norra Biskopsgården tillhör. Vi tog även fram metodmaterial som ska underlätta för personal att genomföra varje steg.

För att förankra processen höll vi en workshop med ledningsgruppen som bestod av chefer och ansvariga för Bostadsbolaget i norra Biskopsgården där de fick kompetensutveckling i medborgarbudget generellt och boendebudget specifikt. Under workshopen fick ledningen stöd och material för att planera och förbereda inför det arbete var och en ska utföra under boendebudgetens gång. Efter förankring hos ledning höll vi en anpassad utbildning med områdespersonal, i detta fall trygghetsvärdar, miljövärdar, lokalvårdare och fastighetsvärdar som har den dagliga kontakten med hyresgäster. Under utbildningen fick områdespersonalen kunskap kring metoden och förbereddes inför sin uppgift att kommunicera om boendebudgeten med hyresgäster.

Efter avslutad process kommer vi göra en utvärdering tillsammans med utvecklingsledare, personal och hyresgäster.

Wokshops för Bostadsbolaget.

Om metoden

Boendebudget innebär att hyresgäster får bestämma över en viss andel av ett bostadsbolagets budget. Hyresgäster diskuterar idéer innan de skapar konkreta förslag som alla röstar på och de vinnande förslagen genomförs. Boendebudget har tidigare genomförts av tre bostadsbolag i Paris och ett i Toronto. Bostadsbolaget i Norra Biskopsgården blir de första i Norden att testa metoden.

Om Bostadsbolaget Norra Biskopsgården

Norra Biskopsgården är ett av sju så kallade utvecklingsområden inom allmännyttan och AB Framtiden i Göteborg. Bostadsbolaget förvaltar cirka 1700 lägenheter på Klarvädersgatan, Godvädersgatan, Dimvädersgatan samt Friskväderstorget och är således även fastighetsägare för områdets torg och centrala knutpunkt.


Aktuellt

Aktuellt inom Göteborgs Stads lokala medborgarbudgetar.

Östersjö-samarbete studerar effekterna av ungas deltagande

Östersjö-samarbete studerar effekterna av ungas deltagande

2021.09.29 | Digidem Lab och Transparency International ser positiva resultat efter samarbete mellan Sverige, Litauen och Estland.

Premiär för Lundbys medborgarbudget:

Premiär för Lundbys medborgarbudget: "Din idé"

2020.08.28 | Nu drar stadsdelen Lundby igång sin medborgarbudget tillsammans med bostadsföretagen Familjebostäder och Stena Fastigheter och föreningen FCH. Skolan är i centrum för processen enligt ett internationellt beprövad koncept.

Skolan i centrum för Lundbys unika medborgarbudget

Skolan i centrum för Lundbys unika medborgarbudget

2020.05.01 | Stadsdelen Lundby samarbetar med lokala bostadsföretag och testar en medborgarbudget med skolan som mittpunkt.

En halv miljon i Biskopsgårdens nya boendebudget

En halv miljon i Biskopsgårdens nya boendebudget

2020.03.09 | Bostadsbolaget fortsätter med boendebudget och Digidem Lab processleder även denna gång.

Medborgarbudget i Majorna-Linné

Medborgarbudget i Majorna-Linné

2019.09.10 | Medborgarbudget med Consul i Majorna-Linné

Nyhetsbrev

Digidem Lab kommer att använda informationen du anger för att skicka uppdateringar från digidemlab.org.

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

Du kan säga upp din prenumeration när som helst genom att klicka på länken i mailet.