down

Medborgarbudget och Medborgardeltagande

Processdesign och digitala verktyg för deltagande budgetar.

Vi skapar medborgarcentrerade processer utifrån internationellt beprövade metoder, med ett särskilt fokus på att nå underrepresenterade grupper. Medborgarcentrerade processer såsom medborgar- eller boendebudget har potentialen att stötta offentliga organisationer i mer effektivt och träffsäkert beslutsfattande. Dessutom ger processerna upphov till fler kontaktytor mellan organisation och medborgare, vilket har potentialen att stärka både den vertikala och den horisontella tilliten. Därtill visar forskning att den som deltar i en medborgarbudget är mer benägen att engagera sig på andra sätt i civilsamhället. Exempelvis har amerikanska studier visat på att valdeltagandet ökar bland de som deltog i medborgarbudgetprocesser (Particpatory Budgeting).

Medborgarbudget som styrningsmetod har sitt ursprung i Porto Allegre i Brasilien, där den började användas under 80-talet. Sedan dess har metoden spridits används nu av tusentals städer runtom i världen. Ett nordiskt exempel är processen OmaStadi, där tiotusentals helsingforsbor bidrar till att utveckla staden.

Som team har vi lång er­­farenhet, både utifrån en svensk kontext och i internationella uppdrag, av att arbeta för att skapa mötesplatser för grupper som står långt från besluts­fattandet. Vi kombinerar fysiska metoder som bygger för­­troende och egen­makt med digitala plattformar som sänker tröskeln för deltagande.

Vanliga frågor

Hur förhindrar man förslag som bryter mot kommunens riktlinjer/rådighet/kostnader?

Processer såsom medborgarbudget och medborgarförslag behöver designas på ett sätt som tillåter granskning tillsammans med tjänstepersoner eller områdespersonal med kunskaper i kostnader och genomförbarhet. Det är även viktigt att ha en löpande dialog med medborgare för att möjliggöra kontinuerligt lärande, avseende exempelvis restriktioner i hur kommunen kan använda mark. Förslagslämnare behöver ha möjligheten att anpassa sitt förslag utifrån relevanta restriktioner, parallellt med att de lär sig sake rom kommunen. Studier av världens största och längst pågående medborgarprocesser visar också att medborgare tenderar att lägga effektiva och kreativa förslag som bidrar till ett hållbart samhälle. Med många deltagare ökar den kollektiva intelligenser som hjälper kommuner identifiera viktiga behov och nya lösningar.

Hotar ökat medborgardeltagande den representativa demokratin?

Medborgarprocesser som medborgarbudget och medborgarjurys ersätter inte folkvalda politiker utan utgör ett **komplement** som tillåter beslutsfattare att bättre förstå sina medborgares behov. När människor som själva bor i området som ska påverkas, skolelever som kan sin skola allra bäst eller hyresgäster som känner till sina bostäder har möjlighet att bidra till utvecklingen genereras förslag och lösningar som bättre möter det allmänna behovet. Att förankra och legitimera beslut hos medborgare tidigt genom att inkludera dem i processen bidrar också till att konflikter som beslutsfattare annars kan stöta på förebyggs. Studier i kommuner som gör stora medborgarprocesser visar också att det på längre sikt bidrar till ökat förtroende för beslutsfattare och mer effektivt och jämlikt ledarskap.

Hur förhindrar man att bara resursstarka grupper deltar?

Lågt deltagande hänger ofta ihop med låg tillit, som i sin tur ofta beror på erfarenheter av att inte bli lyssnad på. Oavsett om en kommun gör en process digitalt eller håller i ett möte kommer underrepresenterade grupper inte delta om inte kommunen anpassar sina utåtriktade insatser och jobbar med processer som utlovar verkligt inflytande. Kort sagt, möjligheten att påverka behöver vara reell! På Digidem Lab designar vi alltid processer och utbildningar med detta i åtanke för att på bästa sätt inkludera de som sällan deltar. Metoderna vi utformar bygger på forskning och internationella erfarenheter från kommuner som arbetat med denna typ av processer i många år.

Varför ska man digitalisera medborgardialoger? Borde vi inte bli bättre på att möta våra invånare istället?

Absolut, visst borde vi bli bättre på att möta våra invånare! Men det ena utesluter inte det andra. Digitala medborgarplattformar tillåter kommuner att samla sina dialoger på ett transparent sätt som gör det lättare för tjänstepersoner att arbeta förvaltningsöverskridande och för medborgare att samarbeta med varandra. Men det är viktigt att kommuner kombinerar sin digitala strategi med utåtriktad kommunikation och fysiska möten. De plattformar vi arbetar med effektiviserar medborgardialoger så att tjänstepersoner får mer tid till att vara ute och träffa målgrupper.

Vad har det här med mitt jobb att göra? Varför ska jag jobba med detta?

Det är inte konstigt att denna typ av processer kan kännas obekanta när vårt demokratiska system har sett ut som det gjort väldigt länge. Men faktum är att demokratin på många sätt inte fungerar som den ska idag. Enligt Demokratiutredningen är bara 2 procent av befolkningen partipolitiskt aktiva och av dessa är otroligt få unga, kvinnor eller utrikesfödda. Vi behöver nya sätt för medborgare att kunna påverka sin vardag och sitt område! Alla kommuner har principer för medborgardialog men ofta saknas konkreta verktyg för hur dessa ska utföras. Globalt ligger Sverige efter då det skett en enorm utveckling inom fältet medborgardeltagande på många andra håll i världen. I många städer och kommuner utvecklas och testas innovativa metoder för att inkludera medborgare i lokala beslutsprocesser, något som gynnar alla. Att förstå våra medborgares behov och ta till vara på deras idéer gör att vi kan utföra vårt arbete mer effektivt, med positivare gensvar från de vi är till för.


Uppdrag

Uppdrag inom Medborgarbudget och Medborgardeltagande.

Aktuellt

Aktuellt inom Medborgarbudget och Medborgardeltagande.

Ny rapport om demokratiska innovationer

Ny rapport om demokratiska innovationer

2023.02.20 | Digidem Lab bidrar till internationell rapport om demokratiska innovationer.

Fem miljoner i potten när invånarna får ge förslag på aktiviteter i Botkyrka

Fem miljoner i potten när invånarna får ge förslag på aktiviteter i Botkyrka

2022.05.30 | Botkyrkadialogen som pågått sedan 2019 ger invånarna i Botkyrka möjlighet att lämna in förslag till politiker kring saker som de vill förbättra i sin stadsdel och vardag.

Digidem Lab stöttar kvartersbudget i Malmö

Digidem Lab stöttar kvartersbudget i Malmö

2022.04.26 | Nu får boende i Sofielund komma med förslag på vad som ska hända i grannskapsträdgården Naturmolnet. Till sitt förfogande har de en kvartersbudget på 150 000 kronor.

COLDIGIT - Nordiskt forskningssamarbete för digitalt deltagande

COLDIGIT - Nordiskt forskningssamarbete för digitalt deltagande

2022.03.21 | I det treåriga forskningsprojektet Collective Intelligence through Digital Tools (COLDIGIT) studerar Digidem Lab tillsammans med ett internationellt team av forskare hur digital demokrati kan användas för att skapa kollektiv intelligens.

300 000 kronor i Hammarkullens boendebudget!

300 000 kronor i Hammarkullens boendebudget!

2022.02.28 | Under våren får de som bor i Hammarkullen vara med och bestämma över hur 300 000 kr ska användas för att skapa sociala aktiviteter för de boende i Hammarkullen.

Digidem Lab deltar i Nobel Week Dialogue 2021

Digidem Lab deltar i Nobel Week Dialogue 2021

2021.12.15 | Digidem Lab deltar i Nobelveckans panel om framtidens städer.

Digidem Lab faciliterar EUs medborgarjuries

Digidem Lab faciliterar EUs medborgarjuries

2021.11.08 | Digidem Labs Anna Sanne Göransson och Pierre Mesure var med i Strasbourg för att facilitera arbetsgrupper under första sessionen.

Östersjö-samarbete studerar effekterna av ungas deltagande

Östersjö-samarbete studerar effekterna av ungas deltagande

2021.09.29 | Digidem Lab och Transparency International ser positiva resultat efter samarbete mellan Sverige, Litauen och Estland.

Internationellt samtal om ungas deltagande

Internationellt samtal om ungas deltagande

2021.06.23 | Välkommen på Digidem Labs event om ungas deltagande!

Digidem Lab hjälper Chicago att ställa om till digitala dialoger

Digidem Lab hjälper Chicago att ställa om till digitala dialoger

2021.05.11 | Digidem Lab hjälper just nu Chicago att göra sin medborgarbudget digital.

Frukostwebbinarium om Decidim den 3 mars

Frukostwebbinarium om Decidim den 3 mars

2021.02.03 | Decidim, en demokratiplattform för att lätt komma igång med digital medborgardialog

Lunchwebbinarium om boendebudget 18 februari

Lunchwebbinarium om boendebudget 18 februari

2021.02.03 | Öka trygghet och trivsel genom medbestämmande, ett webbinarium för dig som arbetar på bostadsbolag med frågor som rör trygghet, trivsel och social hållbarhet.

Nytt stort uppdrag för New York stad

Nytt stort uppdrag för New York stad

2020.12.02 | Digidem Lab arbetar just nu med New York stad med att designa processen kring deras medborgarbudget för unga.

Digidem Lab i omfattande nordiskt forskningssamarbete

Digidem Lab i omfattande nordiskt forskningssamarbete

2020.11.30 | Hela 16 forskare ska följa medborgarcentrerade digitala processer under flera års tid för att studera hur sådana verktyg och metoder kan öka tilliten till offentliga institutioner.

Uppsala ansluter sig till Demokratiska städer

Uppsala ansluter sig till Demokratiska städer

2020.09.28 | Uppsala kommun satsar på att öka kvinnors, utrikesföddas och ungas deltagande i beslutsprocesser. Startskottet för arbetet gick i måndags då Digidem Lab höll en utbildning för kommunanställda.

Premiär för Lundbys medborgarbudget:

Premiär för Lundbys medborgarbudget: "Din idé"

2020.08.28 | Nu drar stadsdelen Lundby igång sin medborgarbudget tillsammans med bostadsföretagen Familjebostäder och Stena Fastigheter och föreningen FCH. Skolan är i centrum för processen enligt ett internationellt beprövad koncept.

Helsingborg gör dialogprocess för en tryggare och jämlikare plats

Helsingborg gör dialogprocess för en tryggare och jämlikare plats

2020.05.10 | När Siöcronaplatsen i Helsingborg ska fräschas upp bjuds stadens invånare in till att komma med förslag och rösta på hur den ska utformas.

Webinar om medborgarbudgetar 13 maj

Webinar om medborgarbudgetar 13 maj

2020.05.06 | Vår webinarie-serie fortsätter nu med ett med som fokuserar på det vi tycker är viktigast: medborgarbudgetar.

Skolan i centrum för Lundbys unika medborgarbudget

Skolan i centrum för Lundbys unika medborgarbudget

2020.05.01 | Stadsdelen Lundby samarbetar med lokala bostadsföretag och testar en medborgarbudget med skolan som mittpunkt.

Gratis webinar om medborgardialoger utan fysiska träffar

Gratis webinar om medborgardialoger utan fysiska träffar

2020.04.01 | Den 16 april arrangerar vi ett webinar om framgångsrika medborgardialoger utan fysiska träffar.

Digitala dialogverktyg underlättar i Corona-krisen

Digitala dialogverktyg underlättar i Corona-krisen

2020.03.24 | Corona-pandemin gör att fysiska möten ställs in på löpande band. Digidem lab har de digitala verktygen som kan hålla dialogen vid liv.

En halv miljon i Biskopsgårdens nya boendebudget

En halv miljon i Biskopsgårdens nya boendebudget

2020.03.09 | Bostadsbolaget fortsätter med boendebudget och Digidem Lab processleder även denna gång.

Vill du veta mer?

Kontakta oss för att diskutera gemensamma projekt eller få ett prisförslag på våra tjänster.